"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

Tevékenységeink, szakterületeink

 • Társasági jog, cégjog

  Irodánk fő profilja a gazdasági társaságok joga. Széles körben foglalkozunk gazdasági társaságok alapításával, melynek során elkészítjük a létrehozandó társaság teljes okiratanyagát (társasági szerződés, alapszabály, vezető tisztségviselők tisztséget elfogadó nyilatkozata, aláírás-mintája, székhely-, illetve telephely elfogadó nyilatkozat, legfőbb szerv határozatai). Ellátjuk a társaságok képviseletét a cégbíróság előtt a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban.

  A társaságok alapítását követően a közreműködésünkkel alapított gazdasági társaságok részére állandó jogi képviseletet és folyamatos tanácsadást biztosítunk. Azt tapasztaljuk, hogy mind az ügyfél, mind a jogi képviselő számára előnyös, ha „együtt élve” a vállalkozásokkal, ismerjük annak adottságait, belső viszonyait is. Így minden esetben megtaláljuk a vállalkozások számára legelőnyösebb megoldást. Közreműködünk a szerződéseik elkészítésében, munkajogi tanácsadást nyújtunk, ellátjuk perbeli képviseletüket.

  Irodánk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a társaságok átalakulásának területén. A működési formaváltás, kiválás vagy egyesülés sok esetben eredményesebbé tette a vállalkozások működését.

  Állandó képviselet látunk el tőzsdei társaságoknál, erre tekintettel kellő mélységben ismerjük és alkalmazzuk a pénzpiaci szabályozókat is.

 • Médiajog

  Megbízóink jelentős hányada médiaszolgáltató vállalkozás, elsősorban frekvenciajogosultsággal rendelkező, vagy azt megszerezni kívánó rádiós szolgáltatók.

  Az Ügyvédi Iroda vezetője médiajogi szakjogász képesítéssel rendelkezik, kellő mélységben ismeri a médiaszolgáltatások működtetésére vonatkozó szabályokat, hatósági elvárásokat, a személyiségi jogok média által történő megsértésének orvoslási módjait, a kereskedelmi közlemények (reklámok) sugárzásának feltételeit, az egyes közlemények besorolására vonatkozó előírásokat, valamint a hatályos műsorkvóta szabályokat.

  Több frekvencia pályázat előkészítésében sikeresen vettünk részt, illetve a Médiatanács határozatainak bírósági felülvizsgálata során eredményesen képviseltük ügyfeleinket.

 • Kártérítés

  A kártérítési igények érvényesítése során komoly bizonyítási nehézségekkel kell számolniuk mind a károsultaknak, mind pedig a károkozó magatartást tanúsítóknak. A kártérítési igények rendszerint perben érvényesíthetők, ahol a bizonyítás eredményességétől függ az ügy megítélése. E területen az eredményes bizonyítás érdekében tanácsadással és perbeli képviselettel segítjük megbízóink érdekeinek érvényesítését.

  Az egészségkárosodásra alapított kártérítési igények speciális felkészültséget igényelnek, ez szakértők útján rendelkezésünkre áll. Az utóbbi években komoly sikereket értünk az az un. „műhibaperek” mellett a Hepatitis C vírussal fertőződött betegek kártalanítása területén is.

  Különösen gazdag tapasztalattal rendelkezünk az üzemi balesetekből eredő kártérítési igények érvényesítésében, ahol az általános kártérítési szabályok ötvöződnek a speciális egészségügyi ismeretekkel. A sérült vétkes közrehatása, valamint a baleset és a sorszerű következmények megkülönböztetése jelentősen befolyásolhatja a munkáltató által fizetendő kártérítés összegét.

 • Munkajog

  A klasszikus munkaügyi jogviták rendezése mellett munkatársaink szaktudásának köszönhetően társadalombiztosítási eljárások során is eredményesen képviseljük Ügyfeleinket.

  Ügyfeleink mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalt képviselik, így a munkaviszonyra vonatkozóan mindkét fél szemszögében rendelkezünk kellő szakmai ismeretekkel és bírósági gyakorlattal.

  Irodánk a társaságok szervezeti és működési szabályzatainak, kollektív szerződéseinek elkészítésében és a munkavállalói érdekképviseletek érdekében is tevékenykedik.

   

 • Versenyjog

  A tisztességtelen piaci magatartás jogkövetkezményei ma már egyre súlyosabbak a Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek körében. Sajnos legtöbben versenykorlátozó cél nélkül, mintegy véletlenül sértik meg ezeket a szabályokat, de nekik is számolniuk kell az egyre súlyosbodó szankciókkal. A fogyasztók megtévesztése vagy a versenytársakkal való jogellenes együttműködés miatt akár milliárdos bírságot is kiszabhat a Gazdasági Versenyhivatal.

  Irodánk szakszerű tanácsadást nyújt az egyes jogügyletek vagy reklámok, tájékoztatók versenyjogi megítélésében, a szervezetek munkatársai által követendő versenysemleges magatartások szabályozásában.

  Az utóbbi évek jelentős kartell eljárásaiban eredményesen képviseltük megbízóinkat a Gazdasági Versenyhivatal és a Bíróságok előtt.

 • Adójog

  Munkatársaink speciális adójogi ismeretei lehetővé teszik, hogy magánszemélyek és szervezetek részére eseti vagy folyamatos adótervezési tanácsadást nyújtsunk. Az adó megtakarításnak számtalan legális, a jogszabályok által is lehetővé tett módja közül segítünk kiválasztani az ügyfeleink adottságainak és igényeinek megfelelő változatot.

  Irodánk évek óta rendszeres képviseletet lát el az adóhatóság által kezdeményezett ellenőrzési eljárásokban, és a határozatok felülvizsgálata iránt indított perekben. Tapasztalataink szerint akkor tudtuk legeredményesebben képviselni ügyfeleink érdekeit, ha már a hatósági eljárás kezdetétől részt vettünk az ellenőrzésben, hiszen a jogorvoslati eljárásokban azok a bizonyítékok használhatók fel, amelyek már az alapeljárásban is rendelkezésre álltak. Az ügyfél javára szóló dokumentumok rendelkezésre bocsátása, illetve a megfelelő nyilatkozatok hatóság számára történő átadása jelentős anyagi hátrányoktól óvja meg megbízóinkat.

   

 • Családjog

  A házassághoz és élettársi kapcsolathoz fűződő vagyoni jogok szerződéssel történő szabályozása mellett irodánk aktívan közreműködik az élettársi jogviszony megszüntetésével, valamint a házasság felbontásával járó valamennyi járulékos kérdés eredményes lezárásában. Ez utóbbi során Ügyfeleink gyermekeinek érdekeit előtérbe helyezve hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, szülői felügyelet gyakorlásának jelentőségére, az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére.

  Az életközösség megszűnéséhez kapcsolódó vagyonmegosztás során sikerrel támogatjuk a vagyon- rendezések felek közötti szerződésében történő meghatározását.

  Adójogi, valamint pénzügyi ismereteink birtokában a felek érdekében, többféle szempontból elemezzük a kialakult vagyonjogi helyzetet, így a felek a vagyontömeghez kapcsolódó fizetési kötelezettségek ismeretében dönthetnek a vagyonmegosztás mikéntjéről. A közös vagyon megosztásához kapcsolódó szerződések létrehozása során arra törekszünk, hogy az életközösség megszűnésére tekintettel a Felek egyike se szenvedjen méltánytalan vagyonjogi sérelmet.

  Munkánk során egyre nagyobb arányt képviselnek azok a vagyonjogi szerződések, melyeket a felek a házasság megkötése előtt, annak fennállása alatt, vagy az élettársi viszony közben kötnek. Ezen megállapodások megkötését mi is szorgalmazzuk, tekintettel arra, hogy a kapcsolatok megszakadása minden esetben érzelmi megrázkódtatással jár, és ilyenkor már nehezebb egy korrekt megállapodás létrehozása.

  A bíróság előtt történő képviseletet kizárólag közös megegyezéssel indult bontási perekben látunk el.

 • Csőd-, és felszámolási eljárás

  Irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogi sorsának csődeljárás, illetve felszámolási eljárás során történő rendezése területén.

  Csődeljárás során a fizetésképtelen gazdálkodó szervezet kísérletet tesz a működése helyreállítására fizetési haladék és a hitelezőivel csődegyezség kötésének kezdeményezése útján.

  A felszámolási eljárás során a fizetésképtelen gazdálkodó szervezet a hitelezőinek kielégítése mellett megszüntetésre kerül.

  Irodánk mind a hitelezői, mind az adósi oldal képviseletét ellátja, aktívan közreműködik az eljárások teljes folyamatában. Hitelezői oldalon eljárást kezdeményezünk, hitelezői igényt jelentünk be, folyamatos kapcsolatban állunk a kijelölt felszámolóval. Az adós részére történő jogi tanácsadás eredményeképpen több alkalommal a felszámolási eljárásban sikeres egyezséget kötöttünk.

 • Ingatlanjog

  Adásvételi szerződés, bérleti szerződések, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb szerződések elkészítés során Ügyfeleink érdekében kiemelten foglalkozunk az ügylet adó-, és illetékfizetési kötelezettségeivel, melyekről teljes körű tanácsadást nyújtunk. Adó-, és illetékkedvezmények igénybevételének lehetőségeiről Ügyfeleinket kellő időben és módon tájékoztatjuk.

  A szerződések mellett vállaljuk az értékesítés előtti folyamatok lebonyolítását, mely az ingatlan hirdetésére, a potenciális vevők tájékoztatására és a folyamat lezárásaként a földhivatali eljárásra is kiterjed.

 • Társadalmi szervezetek

  Az egyesületek, alapítványok közhasznú tevékenységét az állam is elismeri, azzal, hogy egyrészt közérdekű tevékenységük adómentes, másrészt az őket támogatók is adókedvezményt vehetnek igénybe. Mindezek ellenében a közhasznú tevékenységre számos jogszabályi előírás vonatkozik, melyek megszegése a közhasznú jogállás elvesztésével és súlyos anyagi következménnyel jár.

  Irodánk több, mint tízéves tapasztalattal rendelkezik a közhasznú szervezetek alapítása és működtetése területén. Munkánk eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az általunk képviselt szervezeteknél végzett törvényességi vizsgálatok jogellenességet nem állapítottak meg.

  Megbízóink részére tanácsadással is segítjük az optimális szervezeti forma kialakítását, és a közérdekű tevékenységet támogató gazdasági feladatok megszervezését.

 • Polgári jog

  Irodánk több, mint 20 éves működése során számos szakmai tapasztalattal gazdagodott.

  Ezen tapasztalatok birtokában a polgárijog valamennyi területén állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

  Irodánk mindennapi tevékenységei közé tartozik a polgári jog klasszikus szerződéseinek teljeskörű elkészítése, kezdve a kívánt joghatás kiváltására irányuló szerződéstípus kiválasztásától, a szerződés megkötéséhez kapcsolódó hatósági eljárások lebonyolításáig, beleértve az eljárások során történő képviselet lelkiismeres ellátását is.

  Ügyfeleink képviseletét állandó és eseti jelleggel is ellátjuk.

 

 

"Kerüld a pereskedést."

Törekedj a kompromisszumra a szomszédokkal, amikor csak lehetséges. Mutass rá, ha papíron nyer is, ténylegesen vesztes, költségekben, időben és kiadásokban. Az ügyvédnek, mint békéltető félnek nagyobb lehetőségei vannak a jó ügy megteremtéséhez. 'Lincoln'

error: Védett tartalom !!